Algemene Voorwaarden

 • Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden alsmede algemene voorwaarden met betrekking tot detachering van werknemers in dienst van Relact aan derden voor Relact Graaf Florisweg 58 te Gouda.Artikel 1. Werkingssfeer

  1.1. De in de artikelen 1 tot en met 18 opgenomen algemene bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en / of overeenkomsten van Relact met haar afnemers (hierna te noemen: “Afnemer”), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  1.2. Indien in hetgeen partijen zijn overeengekomen afwijkende bepalingen voorkomen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden, prevaleren deze boven de Algemene Voorwaarden.

  1.3. Eventuele algemene verkoop of andere voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing, tenzij en voorzover deze door Relact uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Voor zover nodig wijst Relact de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Afnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand.

  Artikel 2. Offertes, totstandkoming, bevestiging

  2.1. Alle offertes door Relact gedaan zijn gedurende veertien dagen na datum van de offerte geldig.

  2.2. De overeenkomst komt tot stand nadat Relact schriftelijke opdracht tot levering heeft ontvangen.

  Artikel 3. Algemeen

  3.1. Gegevens verstrekt in prospectussen en ander drukwerk van Relact zijn niet bindend.

  3.2. Het nalaten door ??n van de partijen om te eniger tijd nakoming van enige bepaling uit een overeenkomst te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van die partij aan om op een nader tijdstip alsnog nakoming door de andere partij te eisen.

  3.3. Wijzigingen in en / of aanvullingen op overeenkomsten tussen Relact en Afnemer kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en dienen door partijen expliciet voor akkoord te worden getekend.

  Artikel 4. Vergunningen

  4.1. Afnemer is aansprakelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en / of toestemming voor de invoer en het gebruik van de geleverde goederen / producten, alsmede voor de daarmee verband houdende betalingen, door Afnemer verschuldigd.

  4.2. Afnemer wordt niet geacht te zijn ontslagen uit zijn verplichtingen uit de overeenkomst door enige gehele of gedeeltelijke verhindering van invoer dan wel ten gevolge van het opleggen van enige voorwaarden of beperkingen tot het verkrijgen van zo’n vergunning.

  Artikel 5. Prijs

  5.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

  5.2. In de offertes van Relact vermelde bedragen zijn gedurende de geldigheidsduur van de offerte bindend, tenzij het kostenfactoren betreft die be?nvloed worden door wijziging in wettelijke bepalingen en / of doorberekening van kosten, die niet voorzienbaar en onvermijdbaar waren ten tijde van de offerte, door leverancier.

  5.3. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomsten met name genoemde goederen / producten/ diensten.

  5.4. Alle in aanvulling daarop door Relact geleverde goederen / producten / diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  Artikel 6. Betaling

  6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

  6.2. Indien niet op de overeengekomen vervaldata het alsdan verschuldigde is betaald, is Afnemer van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is hij gehouden vanaf de vervaldatum rente te betalen ter hoogte van twee procent boven het promessedisconto van De Nederlandse Bank, alsmede alle buitengerechtelijke kosten van invordering, hierbij vastgesteld op een minimum van vijftien procent van het in totaal verschuldigde.

  6.3. Het niet, niet-tijdig en / of niet-volledig voldoen door Afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft Relact het recht (verdere) nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat door Afnemer aan deze verplichtingen is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van Relact op schadevergoeding wegens de latere c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.

  6.4. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  Artikel 7. Compensatie

  7.1. Relact is gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die welke Relact van Afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

  Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

  8.1. De eigendom van de geleverde goederen / producten gaat op Afnemer over, nadat door hem het verschuldigde ter zake van deze geleverde goederen / produkten met inbegrip van rente en kosten aan Relact is betaald.

  8.2. Zonder medeweten en instemming van Relact, is Afnemer v??r de betaling van het door hem verschuldigde niet bevoegd de goederen / producten uit welken hoofde dan ook aan derden te vervreemden of te bezwaren. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

  8.3. Afnemer is verplicht de inhoud van deze bepaling ter kennis te brengen van derden aan wie door hem goederen / produkten in eigendom, al dan niet tot zekerheid, worden overgedragen / in stil c.q. bezitloos pand worden gegeven.

  Artikel 9. Zekerheid

  9.1. Indien Relact zulks verlangt of de kredietwaardigheid van Afnemer daartoe aanleiding geeft, is Afnemer te allen tijde verplicht, hetzij de koopprijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen, hetzij een naar de mening van Relact voldoende deugdelijke zekerheid te verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Relact.

  Artikel 10. Hoeveelheden

  10.1. Een bij aflevering van goederen / producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij Afnemer zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen / producten aan Relact meldt door aantekening daarvan op genoemd document.

  10.2. Ook al meldt Afnemer tijdig aan Relact dat er minder is geleverd dan op een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document is weergegeven, geeft zulks hem niet het recht tot opschorting van betaling van hetgeen hem wel geleverd is.

  10.3. Relact is niet gehouden de overeengekomen hoeveelheden te leveren indien marktverstoringen tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaken. Relact is dan gehouden Afnemer hiervan onmiddellijk mededeling te doen en is in dat geval gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.

  Artikel 11. Levering

  11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Relact de aan Afnemer verkochte goederen / producten/ diensten (af)leveren op een door Afnemer aan te wijzen plaats in Nederland / Europa.

  11.2. Voor orders in Nederland onder de ? 500,00 berekend Relact ? 8,00 verzend- en administratiekosten.

  11.3. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen / producten voor rekening van Relact.

  11.4. In alle andere gevallen reizen de goederen / producten voor rekening en risico van Afnemer.

  11.5. De wijze van transport / verzending wordt door Relact bepaald.

  11.6. Indien Afnemer v??r de levering verlangt dat de goederen / producten / diensten op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, is Relact daartoe slechts gehouden voorzover dit redelijkerwijs van Relact verlangd kan worden.

  Artikel 12. Termijn van levering

  12.1. De termijn van levering vangt eerst aan nadat Relact alle voor de levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen en dit schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd.

  12.2. Overschrijding van levertijd, welke ontstaan is buiten de competentie van Relact, geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of op het niet nakomen van enige verplichting van Afnemer jegens Relact.

  Artikel 13. Aansprakelijkheid

  13.1. Op al de leveringen van goederen / producten niet door Relact vervaardigd, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de leverancier van Relact van toepassing. Relact is niet tot enige garantie gehouden.

  13.2. Op verzoek van Afnemer zal Relact Afnemer informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

  13.3. Relact is nimmer gehouden tot meer en / of enige andere schadevergoeding dan op grond van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde.

  13.4. Een eventueel uit hoofde van deze overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van de goederen / producten, zulks ter keuze van Afnemer en voorzover Relact in staat is om soortgelijke goederen te leveren.

  13.5. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens Relact doen gelden.

  13.6. Relact is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.

  13.7. Evenmin is Relact aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van Relact en / of personen die door Relact worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

  Artikel 14. Retourzendingen

  14.1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.

  14.2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

  Artikel 15. Overmacht

  15.1. Indien Relact door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal zij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren en betaling te vorderen ter zake van het wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid van Relact enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.

  15.2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en / of gereed schappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Relact redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

  Artikel 16. Vrijwaring

  16.1. Voorzover het door Afnemer niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen, ten gevolge zou hebben dat Relact jegens derden aansprakelijk wordt, verplicht Afnemer zich hierbij Relact voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

  16.2. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade inclusief bedrijfsschaden en kosten, die Relact en derden ten gevolge van zijn wanprestatie dan wel onrechtmatige daad mochten lijden. Van wanprestatie is sprake indien Afnemer niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en / of Relact niet in de gelegenheid stelt haar werkzaamheden uit te voeren.

  Artikel 17. Tussentijdse be?indiging en opschorting

  17.1. Relact heeft het recht de overeenkomst(en) met Afnemer door een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten en na vereiste ingebrekestelling, doch zonder rechterlijke tussenkomst te be?indigen alsmede, voorzover van toepassing, de reeds geleverde goederen / producten (behoudens wanneer zij door volledige betaling eigendom van Afnemer zijn geworden) terug te nemen indien:

  17.1.1. Afnemer na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige betalingsverplichting;
  17.1.2. Afnemer failliet wordt verklaard of surs?ance van betaling aanvraagt;
  17.1.3. Afnemer een onderhands akkoord met zijn crediteuren aangaat;
  17.1.4. Er door conservatoir of executoir beslag wordt gelegd op enige aan Afnemer toebehorende roerende en / of onroerende goederen en / of vorderingen en zodanig beslag wordt niet binnen twee weken opgeheven;
  17.1.5. Afnemer, indien een natuurlijke persoon, krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam wordt verklaard, of overlijdt of anderszins niet bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;
  17.1.6. Afnemer, indien een rechtspersoon, ontbonden word.
  17.1.7. Afnemer een van de overige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, welke van zo ernstige aard is, dat van Relact handhaving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en Afnemer binnen dertig dagen, na deswege bij aangetekende brief ingebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen.

  17.2. Afnemer stelt, in geval van be?indiging, en voor zover van toepassing, Relact in de gelegenheid de in artikel 17 lid 1 bedoelde geleverde goederen/ producten terug te nemen.

  17.3. Afnemer heeft mutatis mutandis het recht als in artikel 17 lid 1 omschreven, indien ??n van de in dat lid onder 17.1.2,17.1.6 en 17.1..7 genoemde voorwaarden zich voordoet ten aanzien van Relact.

  17.4. De vorderingen die Relact ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief eventuele vorderingen tot vergoeding van schade en kosten, zijn terstond en geheel opeisbaar.

  17.5. Wanneer Afnemer zonder duidelijke schriftelijke opgave van redenen, reeds door hem getekende opdrachten weigert of stopzet, behoud Relact zich het recht eventuele gemaakte kosten en nog te maken kosten te factureren.

  Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht

  18.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door ??n partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Relact en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Relact met Afnemer afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen behoudens voor zover de Kantonrechter bevoegd is- ter keuze van Relact hetzij aan de uitspraak van de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het Arrondissement van Relact -daaronder mede begrepen de President in kort geding- of aan het oordeel van een scheidsgerecht worden onderworpen, behoudens in geval de Afnemer, tevens consument in de zin der wet, in Nederland werkelijke woonplaats heeft buiten de vestigingsplaats of het Arrondissement van Relact.

  18.2. Op alle overeenkomsten tussen Relact en Afnemer is toepasselijk het Nederlands recht. Naast de artikelen 3, 6, 13 zesde lid, 17 en 18, waarin voor Afnemer Inlener gelezen dient te worden, zijn de volgende bepalingen van toepassing bij detachering van een werknemer in dienst van Relact aan derden.

  Artikel 19. Definities

  19.1. Gedetacheerde: de werknemer in dienst van Relact die tijdelijk bij een derde wordt gedetacheerd. Inlener : de derde bij wie gedetacheerde tijdelijk wordt gedetacheerd.

  Artikel 20. Medewerking

  Inlener 20.1. Inlener is verplicht Gedetacheerde in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden onder de bij Inlener gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

  Artikel 21. Werktijden / verlof

  21.1. De overeengekomen werkzaamheden zullen van maandag tot en met vrijdag tijdens de bij Inlener gebruikelijke kantooruren worden verricht, behoudens algemeen erkende feestdagen.

  21.2. Verlof dient in overleg met Inlener te worden opgenomen.

  21.3. Werkdagen: Alle kalenderdagen, niet zijnde zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

  21.4. Werkuren: De uren op werkdagen gelegen tussen 08.30 uur en 17.00 uur. 21.5. Voor werkzaamheden die buiten de in artikelen 21.3 en 21.4 genoemde tijden vallen geldt een toeslag van 150% voor gewerkte uren tussen 18.00 uur en 24.00 uur en op zaterdagen, en 200% voor gewerkte uren tussen 24.00 uur en 6.00 uur en op zon- en feestdagen.

  Artikel 22. Facturering

  22.1. Relact zal ??n maal per maand factureren.

  22.2. De facturen zullen vergezeld gaan van een kopie van het door Gedetacheerde en de projectleider, of diens vervanger, ondertekende uren- en kilometerverantwoordingsformulier.

  Artikel 23. Aansprakelijkheid

  23.1. Relact is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van Inlener of derden opgekomen in verband met door Gedetacheerde verrichte werkzaamheden, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Gedetacheerde.

  23.2. Relact is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.

  23.3. Relact is evenmin aansprakelijk voor schade indien Inlener in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien Inlener onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

  23.4. De aansprakelijkheid van Relact zoals in artikel 24 lid 1 bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden is in geen geval hoger dan ? 500.000,–. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Relact gecrediteerde bedragen.

  Artikel 24. Overmacht 24.1.

  Relact is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Relact redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Relact ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden

  24.2. Ingeval van overmacht wordt de nakoming door Relact van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat Relact tot enige schadevergoeding ter zake gehouden is.

  24.3. Indien de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of reeds bij voorbaat vast staat dat deze langer dan drie maanden zal duren, is Relact gerechtigd de overeenkomst voorzover deze nog niet is uitgevoerd, per aangetekend schrijven aan Inlener gericht te be?indigen zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn.

  Artikel 25. Overdracht van rechten en verplichtingen

  25.1. Relact mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst slechts overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Inlener. Relact heeft deze toestemming niet nodig ingeval van fusie of overdracht van het gehele bedrijf van Relact aan een derde die dit voortzet.

  25.2. Relact zal gerechtigd zijn het uit hoofde van een overeenkomst voortvloeiende recht op betaling geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits Relact hiervan aan Inlener schriftelijk mededeling doet.

  Artikel 26. Intellectuele eigendom

  26.1. Aan Inlener komt, zowel in Nederland als in het buitenland het uitsluitend recht toe op alle uitvindingen door Gedetacheerde gedaan en alle andere resultaten van zijn / haar werkzaamheden, in de ruimste zin, bereikt tijdens de duur van de onderhavige overeenkomst.

  Artikel 27. Geheimhouding

  27.1. Relact is tot geheimhouding verplicht inzake alle gegevens en bijzonderheden van het bedrijf van Inlener, van enige afnemer, cli?nt of relatie van Inlener in de ruimste zin betreffende, alsmede inzake de door Gedetacheerde bij Inlener uitgevoerde werkzaamheden.

  27.2. Relact staat er voor in, dat Gedetacheerde en andere door hem ingeschakelde personen zich aan deze geheimhoudingsplicht houden.

  Artikel 28. Verbod Inlener

  28.1. Gedurende de duur van de onderhavige overeenkomst, alsmede gedurende een periode van een jaar na het be?indigen van de onderhavige overeenkomst, zal Inlener niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Relact , Gedetacheerde in dienst nemen, dan wel anderszins voor zich laten werken, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, alsmede direct of indirect met Gedetacheerde enige zakelijke relatie aangaan.

  Artikel 29. Verbod Relact

  29.1. Gedurende de duur van de onderhavige overeenkomst, alsmede gedurende een periode van ??n jaar na be?indiging van de onderhavige overeenkomst, zal Relact , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inlener, geen werknemers in dienst van Inlener in dienst nemen, dan wel anderszins voor zich laten werken, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, alsmede direct of indirect met cli?nt(en) van Inlener, enige zakelijke relatie aangaan.

Act! ’s werelds populairste CRM Software

Vragen over onze Algemene Voorwaarden?